NET 45

45 Mbps
182.000 VNĐ 362.000 VNĐ
 • Phí hòa mạng: miễn phí hòa mạng
 • Miễn phí lắp đặt
 • Trả trước 6 tháng:+1 tháng
 • Trả trước 12 tháng: +2 tháng
HOT

NET 60

60 Mbps
231.000 VNĐ 462.000 VNĐ
 • Phí hòa mạng: miễn phí hòa mạng
 • Miễn phí lắp đặt
 • Trả trước 6 tháng:+1 tháng
 • Trả trước 12 tháng: + 2 tháng
HOT

NET 80

80 Mbps
290.000 VNĐ 580.000 VNĐ
 • Phí hòa mạng: miễn phí hòa mạng
 • Miễn phí lắp đặt
 • Trả trước 6 tháng: +1 tháng
 • Trả trước 12 tháng: + 2 tháng
HOT

COMBO SUPPER 25

25 Mbps
195.000 VNĐ 390.000 VNĐ
 • Phí hòa mạng: miễn phí hòa mạng
 • Miễn phí lắp đặt
 • Trả trước 6 tháng: tặng 1 tháng
 • Trả trước 12 tháng: tặng 3 tháng
HOT

COMBO SUPPER 45

45 Mbps
213.000 VNĐ 426.000 VNĐ
 • Phí hòa mạng: miễn phí hòa mạng
 • Miễn phí lắp đặt
 • Trả trước 6 tháng: tặng 1 tháng
 • Trả trước 12 tháng: tặng 3 tháng
HOT

COMBO SUPPER 60

60 Mbps
277.000 VNĐ 544.000 VNĐ
 • Phí hòa mạng: miễn phí hòa mạng
 • Miễn phí lắp đặt
 • Trả trước 6 tháng: tặng 1 tháng
 • Trả trước 12 tháng: tặng 3 tháng
HOT

COMBO SUPPER 80

80 Mbps
336.000 VNĐ 672.000 VNĐ
 • Phí hòa mạng: miễn phí hòa mạng
 • Miễn phí lắp đặt
 • Trả trước 6 tháng: tặng 1 tháng
 • Trả trước 12 tháng: tặng 3 tháng
HOT

SUPPER 100

100 Mbps
445.000 VNĐ 880.000 VNĐ
 • Phí hòa mạng: miễn phí hòa mạng
 • Miễn phí lắp đặt
 • Trả trước 6 tháng: không áp dụng
 • Trả trước 12 tháng: + kèm unifi
HOT

SUPPER 200

200 Mbps
495.000 VNĐ 2.200.000 VNĐ
 • Phí hòa mạng: miễn phí hòa mạng
 • Miễn phí lắp đặt
 • Trả trước 6 tháng: không áp dụng
 • Trả trước 12 tháng: + kèm unifi
HOT

SUPPER 300

300 Mbps
1.282.000 VNĐ 2.564.000 VNĐ
 • Phí hòa mạng: miễn phí hòa mạng
 • Miễn phí lắp đặt
 • Trả trước 6 tháng: không áp dụng
 • Trả trước 12 tháng: + kèm unifi
HOT

SUPPER 400

400 Mbps
7.363.000 VNĐ 14.720.000 VNĐ
 • Phí hòa mạng: miễn phí hòa mạng
 • Miễn phí lắp đặt
 • Trả trước 6 tháng: không áp dụng
 • Trả trước 12 tháng: + kèm unifi
HOT

CAMERA FPT

Trong nhà
1.200.000 VNĐ 2.400.000 VNĐ
 • Phí hòa mạng: miễn phí hòa mạng
 • Miễn phí lắp đặt
 • Trả trước 6 tháng: 1.530.000 VNĐ
 • Trả trước 12 tháng:1.860.000 VNĐ
HOT

CAMERA FPT

Ngoài trời
1.400.000 VNĐ 2.800.000 VNĐ
 • Phí hòa mạng: miễn phí hòa mạng
 • Miễn phí lắp đặt
 • Trả trước 6 tháng:1.730.000VNĐ
 • Trả trước 12 tháng:2.060.000VNĐ
HOT